Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt" > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Regulamin Hostelu KĄT

Regulamin Hostelu KĄT

  Drukuj
 

REGULAMIN HOSTELU

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

"KĄT"

 1. Hostel jest integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "KĄT" z siedzibą w Warszawie, ul. Zorzy 17.
 2. Miejsce w Hostelu jest przyznawane na czas określony.
 3. Celem pobytu w Hostelu jest zamieszkanie w miejscu, które umożliwi ukończenie Szkoły Podstawowej i/lub Liceum, nabycie kompetencji społecznych - w tym - umiejętności życia w grupie, poprawa relacji rodzinnych.
 4. Z chwilą zatwierdzenia kandydata przez Komisję Przyjęć Hostelowicz nabywa wszelkie prawa i jednocześnie przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z Regulaminu. W wyjątkowych sytuacjach kandydat może zostać przyjęty do Hostelu na podstawie indywidualnego kontraktu.
 5. W Hostelu funkcjonuje system ostrzeżeń i pochwał. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z relegowaniem z Hostelu. Trzy pochwały powodują zlikwidowanie jednego ostrzeżenia. W szczególnych przypadkach Hostelowicz może zostać ukarany ostrzeżeniem nielikwidowanym, to znaczy takim, którego nie można „odrobić” pochwałami i znajduje się ono w karcie Hostelowicza do końca roku szkolnego lub przez okres zawarty w indywidualnym kontrakcie.

I. Hostelowicz ma prawo:

 1. Oczekiwać wsparcia i pomocy ze strony kadry i współmieszkańców;
 2. Zwołać Społeczność w każdym momencie, który jego zdaniem tego wymaga i odwołać się do jej opinii;
 3. Oczekiwać tolerancji wobec przekonań, ideologii i wyglądu - pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych;
 4. Swoje stałe miejsce w budynku zagospodarować według własnego gustu, ale nie powodując trwałych zmian w jego wyglądzie;
 5. Oczekiwać warunków do wypoczynku i nauki w godzinach do tego wyznaczonych (między godziną 17.00 a 19.00 obowiązuje cisza popołudniowa - oznacza to, iż nie słuchamy głośno muzyki, na korytarzu i w pokojach zachowujemy się cicho itp.). Nie przestrzeganie tej normy grozi ostrzeżeniem;
 6. Za otrzymanie 3 pochwał Hostelowicz ma prawo do anulowania jednego ostrzeżenia. Szczegółowe informacje dotyczące odrabiania ostrzeżeń znajdują się w pkt. 6 Części 3.

II. Normy obowiązujące w Hostelu:

 1. W roku szkolnym 2019/2020 na terenie hostelu będzie realizowana innowacja pedagogiczna, dlatego też każdy Hostelowicz zobowiązany jest do przebywania na terenie Hostelu 2 weekendy w miesiącu i brania czynnego udziału w zajęciach grupowych.
 2. Zachowanie abstynencji:
  1. Obowiązkiem Hostelowicza jest poddawanie się zaleconym badaniom na obecność substancji psychoaktywnych oraz alkoholu. Odmowa wykonania badania skutkuje relegacją z Hostelu w trybie natychmiastowym (24h);
  2. do osób podejrzanych o bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) lub innych substancji mających działanie odurzające/narkotyczne może być wezwana Policja i/lub Pogotowie Ratunkowe. W przypadku osób niepełnoletnich o zdarzeniu użycia w/w substancji powiadamiani zostają opiekunowie;
  3. o posiadaniu i/lub handlu nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi powiadamiana jest Policja;
  4. osoby, które na terenie Hostelu przyjęły substancję psychoaktywną lub inną substancję mającą działanie odurzające/narkotyczne (w tym leki wydawane tylko na receptę), które posiadają te substancje i/lub przebywają w Hostelu i Ośrodku pod ich wpływem, opuszczają Hostel w trybie natychmiastowym (w ciągu 24 godzin od wykrycia). Ponadto wychowawca hostelowy wspólnie z wychowawcą szkolnym podejmują decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej;
 3. Przestrzeganie zasad tolerancji:
  1. Hostel nie jest miejscem prowadzenia działalności ideologicznej; mieszkańcy zobowiązani są wykazywać tolerancję wobec przekonań i wyglądu innych mieszkańców i ich gości. Za złamanie normy grozi ostrzeżenie.
  2. Muzyki należy słuchać tak, aby nie przeszkadzała innym Hostelowiczom. O godzinie 22.00 (ustawowa cisza nocna) muzykę wyciszamy. Za powtarzające się ignorowanie tej normy otrzymuje się ostrzeżenie.
 4. Zachowanie nietykalności fizycznej i godności osobistej osób przebywających w Hostelu (niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej). Dotyczy to również działań prowadzonych przez Internet, w szczególności przez tzw. media społecznościowe (np. Facebook, Twitter). Złamanie normy skutkuje opuszczeniem Hostelu w trybie natychmiastowym (24 godziny). Wychowawca hostelowy powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę szkolnego.
  1. Samookaleczenia, próby samobójcze, nieleczone zdiagnozowane oraz mające ich cechy przypadki zaburzeń jedzenia (wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, nie przyjmowanie pokarmu) traktowane są jako zachowania autoagresywne. W wypadku stwierdzenia takich zachowań wychowawca hostelowy podejmuje decyzję o relegowaniu Hostelowicza z Hostelu. Hostelowicz ma prawo powrócić do Hostelu po konsultacji z lekarzem - psychiatrą, jeśli lekarz zaopiniuje taką możliwość
 5. Zachowanie abstynencji seksualnej na terenie Hostelu (za złamanie ostrzeżenie nielikwidowalne, w przypadku kolejnego złamania Hostelowicz ma 24 godziny na opuszczenie Hostelu);
 6. Obecność na Społecznościach zarówno „dużych”, odbywających raz w miesiącu oraz „małych” - odbywających się o 21.15 w każdy poniedziałek jest obowiązkowa (za nieusprawiedliwioną nieobecność na „dużej” Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie nielikwidowalne, na „małej” - zwykłe);
 7. Przekroczenie 20% progu absencyjnego w szkole w rozliczeniu miesięcznym skutkuje usunięciem z Hostelu. O powtórne przyjęcie można ubiegać się po upływie 3 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach po 2. Hostelowicz, który przekroczy próg absencji musi wyprowadzić się z Hostelu w przeciągu 48 godzin od momentu otrzymania informacji o frekwencji;
 8. Za palenie (również e-papierosów) w pokojach lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie nielikwidowalne ;
 9. Udowodniona kradzież skutkuje natychmiastowym opuszczeniem Hostelu. W przypadku poważniejszych kradzieży wzywana jest Policja;
 10. Osobę niepełnoletnią, która zostanie relegowana z Hostelu odbierają rodzice lub opiekunowie prawni. W wypadku odmowy odebrania przez opiekuna niepełnoletni Hostelowicz przekazywany jest Policji.
 11. Od decyzji o relegowaniu z Hostelu Hostelowicz ma prawo się odwołać. Pierwszą instancją jest Zespół Wychowawców Hostelowych w razie potrzeby konsultującym się z wychowawcą szkolnym, następną Dyrektor Ośrodka. Do czasu rozpatrzenia odwołania/odwołań Hostelowicz nie ma prawa przebywać w Hostelu.
 12. Można również odwoływać się od otrzymanych ostrzeżeń. W tym przypadku pierwszym krokiem jest rozmowa z wychowawcą, które te ostrzeżenie postawił. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, następną instancją odwoławczą jest Zespół Wychowawców Hostelowych, w razie potrzeby konsultującym się z wychowawcą szkolnym, a ostatnią Dyrektor Ośrodka.
 13. Osoba wyprowadzająca się z Hostelu, zarówno w przypadku relegacji jak i własnej decyzji jest zobowiązana do zabrania wszystkich swoich rzeczy oraz pozostawienia pokoju (bądź jego części, z której korzystała) w całkowitym porządku. Pokój musi zostać „zdany” wychowawcy hostelowemu - wychowawca ocenia, czy powyższe warunki zostały spełnione.
 14. Na listę dyżurów należy wpisać się do 5-tego każdego miesiąca. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi ostrzeżeniem.
 15. Zmiana terminu dyżuru oraz naniesienie poprawek do grafiku dyżurów odbywa się w obecności wychowawcy.
 16. Ostrzeżenia nie odrobione do końca roku szkolnego przechodzą na następny rok - oznacza to, ze Hostelowicz we wrześniu ma już ostrzeżenia z poprzedniego roku szkolnego, które można odrabiać na standardowych zasadach. Ostrzeżenia nielikwidowalne przechodzą w likwidowalne.

III. Zasady funkcjonowania Hostelu:

 1. Utrzymywanie czystości i porządku - jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Realizuje się go w postaci:
  1. wykonywania dyżurów - sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;
   1. każdy Hostelowicz zobowiązany jest do wykonania raz w miesiącu dyżuru w kuchni oraz raz w miesiącu dyżur w pomieszczeniach pralni/suszarń;
    1. Dyżur w kuchni wykonywany jest do godziny 23.00;
    2. Dyżur w pralni/suszarniach wykonywany jest od 23.00 do 23.30;
    3. Sprzątanie pralni/suszarń oprócz ogólnego uporządkowania, wyrzucenia pozostawionych śmieci (np. puste pojemniki po kosmetykach, środkach do prania, foliówki itp) obejmuje również zniesienie mopów do pralni - zawieszenie ich na wieszakach, wylanie wody z wiader i wypłukanie ich.
   2. w sytuacji, gdy miesiąc jest krótki, dyżury w kuchni obsadzane są dwiema osobami;
  2. dbania o porządek we własnym pokoju (rzeczy powinny być poukładane, podłoga zamieciona i umyta, śmieci wyrzucone, naczynia umyte, stoły, półki i parapety wytarte, jedzenie schowane, brudne ubrania spakowane do foliowych worków, łóżka posłane, rzeczy osobiste i ubrania poukładane);
  3. kontrola przeprowadzana jest o godzinie 23.00 i w tym czasie wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach;
  4. w trakcie kontroli porządku wychowawca ocenia wygląd całego pokoju a nie jego części zagospodarowanych przez poszczególnych mieszkańców. Podział obowiązków lub grafik Hostelowicze ustalają we własnym zakresie;
  5. co najmniej 1 raz w tygodniu porządki będą sprawdzane także w ciągu dnia;
  6. 1 raz w miesiącu są organizowane „porządki generalne”;
  7. pościel powinna być zmieniana co najmniej raz w miesiącu;
  8. osoby, które nie dbają o porządek i czystość w swoim pokoju, a także te, które nie wykonują wyznaczonych dyżurów, otrzymują dodatkowe obowiązki na rzecz Hostelu bądź są karane ostrzeżeniami;
  9. odmowa wykonania dyżuru skutkuje ostrzeżeniem nielikwidowalnym;
  10. za dewastację wyposażenia Hostelowicz zostaje relegowany, jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ciągu siedmiu dni.
 2. Powroty i cisza nocna
  1. do Hostelu wraca się najpóźniej o 22.00. W przypadku osób niepełnoletnich o wcześniejszej godzinie powrotu do Hostelu może zadecydować rodzic/opiekun.
  2. w dni poprzedzające dzień wolny od nauki osoby pełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem - po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy;
  3. osoby niepełnoletnie mogą wrócić później lub nocować poza Hostelem wyłącznie za wiedzą i udokumentowaną zgodą rodziców/opiekunów, wychowawcy szkolnego oraz za zgodą dyżurującego wychowawcy hostelowego. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi ostrzeżenie nielikwidowalne;
  4. Hostelowicz wracający do Hostelu rano ma obowiązek zameldowania swojego powrotu dyżurującemu wychowawcy;
  5. ostatnie pranie można włączyć do godziny 21.00;
  6. kąpać można się do godziny 23.00, w dni poprzedzające dzień wolny od nauki do 1.00;
  7. gotować można do godziny 22.00 chyba, że uzyska się zgodę osoby mającej dyżur w kuchni tego dnia;
  8. zwyczajowa i ustawowa cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00, więc mimo przedziałów czasowych opisanych w punktach (i) oraz (j) a dotyczących jedynie naszej, wewnętrznej, hostelowej umowy prosimy o powstrzymywanie się od głośnych aktywności;
  9. cisza nocna trwa od godziny 23.00 do 7.00. Po godzinie 23.00 Hostelowicz może przebywać jedynie w swoim pokoju lub pokoju wychowawcy, jeśli ten wyrazi na to zgodę;
  10. w piątek i sobotę oraz inne dni poprzedzające dzień wolny od nauki cisza nocna trwa od 1.00 do 8.00;
  11. od niedzieli do czwartku o godzinie 0.00, a w piątek, sobotę oraz dni poprzedzające dzień wolny od zajęć szkolnych o 1.00 wszyscy Hostelowicze znajdują się w swoich łóżkach. Światło musi być zgaszone, urządzenia medialne (komputery, zestawy muzyczne, radio i TV) wyłączone. Niedozwolone jest również korzystanie z telefonów komórkowych;
  12. palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów odbywa się tylko i wyłącznie na wyznaczonym terenie tak samo, jak w ciągu dnia - NIE PALIMY NA SCHODACH - grozi za to ostrzeżenie;
  13. palenie kończymy przed sprawdzaniem porządków (23.00). Ponownie na papierosa można wyjść godzinach 23.45 - 23.55. Godziny wychodzenia na papierosa nie oznaczają przerwy w obowiązującej ciszy nocnej. Wychowawca może odmówić Hostelowiczom wyjścia, jeśli ci zachowują się hałaśliwie zakłócając ciszę nocną. W piątek, sobotę oraz dni poprzedzające dzień wolny od nauki palić można do godz. 0.55;
  14. w godzinach od 7.00 do 10.00 (w piątek, sobotę i dni poprzedzające dzień wolny od zajęć szkolnych od 8.00 do 10.00) mimo zakończenia ciszy nocnej Hostelowicze nie mogą przebywać w pokojach innych osób dłużej, niż kilka minut (potrzebnych na obudzenie kolegi/koleżanki, przywitanie się itp.), aby nie zakłócać intymności i spokoju osób nie zainteresowanych ich wizytą;
  15. osoby nie przestrzegające tych zasad otrzymują ostrzeżenie.
 3. Pozostawanie w Hostelu w ciągu dnia nie będącego dniem wolnym od nauki:
  1. w godzinach 10.00 - 14.00 Hostel jest zamknięty;
  2. pozostawać w nim mogą wyłącznie:
   • osoby chore - za wiedza i zgodą wychowawcy;
   • uczniowie, którzy w dany dzień rozpoczynają zajęcia szkolne później, niż o 9.20. W tym wypadku wymagana jest informacja od wychowawcy szkolnego: piemna lub telefoniczna;
  3. nieuzasadnione przebywanie w Hostelu podczas lekcji i przyjmowanie gości będzie karane ostrzeżeniem;
  4. osoby kończące lekcje przed otwarciem Hostelu mogą do niego wejść po uprzednim wyrażeniu zgody przez wychowawcę
 4. Goście w Hostelu
  1. Goście mogą przebywać w Hostelu wyłącznie w godzinach 14.00 - 21.00 i tylko za zgodą wychowawcy (za niepoinformowanie otrzymuje się ostrzeżenie). Hostelowicz bierze odpowiedzialność za zachowanie swojego gościa. Za szkody wyrządzone w Hostelu przez Gościa odpowiada osoba, która go zaprosiła;
  2. o nocowaniu Gościa w Hostelu decyduje dyżurujący wychowawca. Za nocleg pobierana jest opłata: Kątowicze - 10 zł, Goście z zewnątrz - 15 zł.
 5. Warunki i czas pobytu w Hostelu:
  1. Hostel przeznaczony jest dla osób będących wychowankami Ośrodka Socjoterapii, uczących się w Liceum i Szkole Podstawowej „Kąt”;
  2. Hostelowicz zobowiązany jest do wpłacania Składki Hostelowej, której kwota wynosi 40 zł miesięcznie. Pieniądze te są przeznaczane na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (także spożywczych) mających służyć Hostelowiczom i Hostelowi oraz na realizację innowacji pedagogicznej;
   1. Hostelowicz w wyjątkowych sytuacjach może być zwolniony ze Składki. Decyzję podejmuje Kierownik Hostelu po rozmowie z Hostelowiczem.
   2. Brak wpłat Składek przez dwa kolejne miesiące grozi relegowaniem z Hostelu.
  3. wychowawcy hostelowi obserwują postępy w nauce podopiecznych oraz ich funkcjonowanie w społeczności hostelowej. Na podstawie tej obserwacji ustalane są indywidualne zasady współpracy (np. kontrakty na zaliczenie, kontrakty na zachowanie, kontrakty na terapię w zewnętrznych placówkach). Odmowa podpisania takiego kontraktu oznacza rezygnację z mieszkania w Hostelu.
  4. wszelkie szkody wyrządzane na terenie Hostelu muszą zostać naprawione lub zrefundowane przez tych, którzy je uczynili. Wychowankowie pełnoletni refundują koszty sami, za niepełnoletnich odpowiadają rodzice/opiekunowie;
  5. Zabronione jest posiadanie w pokojach przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych jak gaz pieprzowy. paralizatory, broń pneumatyczna w tym ASG, broń biała. Tego rodzaju przedmioty muszą zostać zdeponowane w pokoju wychowawców na czas przebywania Hostelowicza
  6. osoby leczone środkami psychotropowymi zobowiązane są do oddania leków wychowawcy (za złamanie tego punktu grozi ostrzeżenie);
  7. leki wydawane są w godzinach 8.00 - 9.00 oraz 22.00 - 23.00, chyba, że indywidualne zalecenia lekarskie są inne;
  8. zalecane jest pamiętanie o przyjmowaniu leków - powtarzające się incydenty zapominania o lekach, pomijania dawek mogą skutkować ostrzeżeniem;
   1. odmowa realizowania zaleceń lekarskich, czyli np. nie branie leków na zdiagnozowane choroby, nie stosowanie zaleconej diety itp grozi relegowaniem z Hostelu;
  9. w przypadku zauważenia u Hostelowicza objawów choroby lub gdy Hostelowicz sam takie objawy zgłasza, decyzję o potrzebie konsultacji z lekarzem/wezwania karetki pogotowia należy do dyżurującego wychowawcy. Nie zastosowanie się do tej decyzji grozi relegowaniem z Hostelu. Dotyczy to zarówno niepełnoletnich, jak i pełnoletnich mieszkańców Hostelu.
  10. na okres świąt, ferii, wakacji i innych wolnych dni, w których Hostel jest zamknięty, Hostelowicz zobowiązany jest do pozostawienia idealnego porządku w pokoju. Za zostawienie bałaganu Hostelowicz zostaje ukarany ostrzeżeniem. To samo dotyczy wyjazdów na weekend - wychowawca ma prawo sprawdzić stan pokoju Hostelowicza mimo jego nieobecności i w razie ewidentnego złamania normy ukarać go ostrzeżeniem;
  11. za każdym razem, kiedy Hostelowicz opuszcza teren Ośrodka i do niego powraca, zobowiązany jest do poinformowania o tym dyżurującego wychowawcę. Gdy wychowawca z jakiegoś powodu jest niedostępny, Hostelowicz zostawia informację na kartce wiszącej na tablicy przy pokoju wychowawców. Za brak informacji Hostelowicz otrzymuje ostrzeżenie;
  12. Hostelowicz nie ma prawa zamykać drzwi na klucz od wewnątrz (zwłaszcza na noc) - grozi za to ostrzeżenie.
 6. Anulowanie ostrzeżeń
  1. Ostrzeżenie anulowane jest poprzez zdobycie przez Hostelowicza trzech pochwał.
  2. Hostelowicz odrabia ostrzeżenie wyłącznie na dyżurze wychowawcy, który je postawił. Wyjątkiem jest ostrzeżenie otrzymane w godzinach 9.00 - 14.00 (nie dotyczy punktu (c)). W takiej sytuacji ostrzeżenie można odrabiać u dowolnego wychowawcy.
  3. Ostrzeżenie otrzymane podczas dziennego sprawdzania porządków można odrabiać jedynie u wychowawców, którzy dokonywali tej kontroli.
  4. Ostrzeżenia nie można odrabiać tego samego dnia, w którym się je otrzymało.
  5. W czasie trwania jednego dyżuru można zdobyć tylko jedną pochwałę.
  6. Pochwałę Hostelowicz otrzymuje za:
   • wykonanie dyżuru jeśli nie jest obsadzony;
   • posprzątanie korytarza i schodów na jednym pietrze (prace te należy wykonywać w godz. 23.00 - 23.30);
   • posprzątanie sali komputerowej - „magazynka”;
   • zrobienie czegoś na rzecz Hostelu, Ośrodka lub Szkoły według własnej inwencji po uprzednim skonsultowaniu tego z wychowawcą.

Regulamin w wersji .pdf: (Regulamin hostelu "KĄT")

 
 
Wprowadził Spichal Grzegorz 08-04-2013
Aktualizujący Spichal Grzegorz 11-09-2019
Zatwierdzający Chmiel Daria 11-09-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-09-2019
Liczba odwiedzin: 1675
Rejestr zmian